Buhalterinės apskaitos kursai | MOKYMAI ĮMONIŲ VADOVAMS

Pradžia » Kursai » Apskaita ir finansai » Buhalterinės apskaitos kursai | MOKYMAI ĮMONIŲ VADOVAMS

Tipas: Kursai
Lygis: Visiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 2 mėn
Organizatorius: Buhalterių akademija (UAB Account Pro)

Kaina: 1210€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-05-22

Internetu

17:00-19:30

2024-09-11

Internetu

17:00-19:30

Lektoriai

UAB Account Pro įmonės, buhalterinių kursų ekspertė ir dėstytoja.

Ksenija – trečios kartos buhalterė. Ji pradėjo savo karjerą kai jai buvo 12 metų audito įmonėje Verus Auditus. Praktikuojanti buhalterė ir buhalterijos ekspertė, turinti 25 metų darbo patirtį. Per 25 metus ji sėkmingai padėjo daugiau kaip 1500 įmonių organizuoti buhalterinę apskaitą ir praėjo daugiau kaip 50 mokestinių patikrinimų. Ksenija taip pat dirbo tarptautinėje įmonėje Kipre ir vedė daugiau nei 250 klientų buhalterinę apskaitą.


Buhalterines apskaitos kursai vadovams trunka apie 10 savaičių – 2 mėnesius, viso 20 akademinių valandų teorijos ir 40 akademinių valandų praktikos. Tvarkaraštis nustatomas dėstytojo. Mokomasi nuo finansinės atskaitomybės rodyklių iki produktyvaus bendradarbiavimo su buhalteriu.

Kursai vyksta nuotoliu po 1 paskaitą per savaitę. Paskaitos vyksta trečiadieniais. 1 paskaitos trukmė – 2,5 valandos. Paskaitų rengimo laikas nuo 17:00-19:30h. Suteikiami visų paskaitų įrašai, privačios konsultacijos. Po praktinių užduočių sprendimo, Jūsų žinios užtvirtinamos žinių patikrinimo testais.

Apskaitos kursų metu kursų dalyviams pateikiama buhalterinės apskaitos teorija, įstatyminė bazė ir praktinės užduotys. Mokymų pabaigoje kursų dalyviai laiko egzaminą, kurį išlaikius, absolventai gauna Buhalterių akademijos sertifikatą, pažymintį, kad yra išklausyti buhalterinės apskaitos kursai vadovams ir patvirtinantį apie įgytas žinias ir įgūdžius.

Mokymų programa:

Kursai vadovams apie buhalterinę apskaitą

Programa:

Nr.1 Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir organizavimas

Buhalterijos sąvoka ir jos panaudojimas
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas / įstatymai
Buhalterinės apskaitos tvarkymas / reikalavimai ir atsakomybė
Bendrieji apskaitos principai
Nr.2 Finansinės ataskaitos

Finansinio metinio atskaitomybės rinkinio sudėtis
Balansas
Pelno (nuostolių) ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Aiškinamasis raštas
Metinis pranešimas
Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita
Socialinės atsakomybės ataskaita.
Valdymo ataskaita
Pelno mokesčio apskaičiavimas
Pajamos ir sąnaudos
Akcininko sprendimas ar akcininkų susirinkimo protokolas
Aiškinamasis raštas
Pelno paskirstymas
Fr0438 deklaracija
Metinio finansinio rinkinio teikimas į registrų centrą
Namų darbai
Nr.3 Ilgalaikis turtas

Turto sąvoka apskaitoje
Nematerialusis, materialusis ir finansinis turtas
Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas
Ilgalaikio turto klasifikacija buhalterijoje
Ilgalaikio turto įvertinimas
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas / nusidėvėjimo normatyvai
Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžia ir pabaiga
Namų darbai
Nr.4 Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto skirstymas
Atsargų įsigijimo savikaina
Per vienerius metus gautinos sumos
Pirkėjų skolos
Įmonės suteiktos paskolos
Paskolos palūkanos
Atskaitingi asmenys
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Namų darbai
Nr.5 Nuosavas kapitalas

Nuosavybės sąvoka apskaitoje
Savininkų nuosavybė
Įmonės steigimas
Įstatinis kapitalas. Jo didinimas ir mažinimas
Akcijų priedai
Privalomasis rezervas ir kiti rezervai
Pelno (nuostolių) apskaita
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
Pajamų iš sąnaudų uždarymas
390 sąskaitos paskirstymas
Namų darbai
Nr.6 Įsipareigojimai

Įsipareigojimai
Dotacijos ir subsidijos, ir jų rūšys
Įmonės įsipareigojimai. Skolintojų nuosavybė
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Banko paskolos, lizingas ir kiti skoliniai įsipareigojimai
Avansu gautos sumos
Skolos tiekėjams
Skolos valstybės biudžetui
Skolos darbuotojams. Atlyginimai
Namų darbai
Nr.7 Pajamos ir sąnaudos

Pajamos ir sąnaudos
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Pajamų vertinimas ir jų skirstymas
Sąnaudų vertinimas ir jų skirstymas
Pardavimo savikaina
Veiklos sąnaudos
Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pagautė ir neleidžiami atskaitymai
Namų darbai
Nr.8 Atsargų įkainojimo metodai

Konkrečių kainų metodas
Svertinio vidurkio metodas
“Fifo” metodas
“Lifo” metodas
Jų skirtumai
Namų darbai
Nr.9 Darbo sutartys ir darbo laikas

Darbo sutarties šalys
Darbo sutarties sąvoka
Darbo sutarties turinys
Būtinosios ir papildomos darbo sutarties sąlygos
Darbo sutarties sudarymas
Įdarbinimui reikalingi dokumentai ir informacija
Darbo sutarties sudarymas ir įsigaliojimas
Darbo pradžia
Darbo sutarties forma
Darbo sutarties priedai
Darbo sutarčių rūšys
Neatlygintinis asmenų užimtumas
Darbo laikas ir norma
Darbo laiko režimas
Nakties laikas ir viršvalandžiai
Poilsio laikas
Namų darbai
Nr.10 Darbo užmokestis ir jo apskaičiavimas

Darbo užmokestis
MVA ir MMA
Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą
Darbo laiko grafikas
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis
Atlyginimų mokesčiai
Darbo užmokesčio apskaičiavimas
Darbo užmokesčio mokesčiai
Mokesčių tarifai, taikomi už samdomus darbuotojui
Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka
Išskaitos iš darbo užmokesčio
Namų darbai
Nr.11 Atostogos, atostoginiai, kaupiniai ir biuletenis

Atostogų rūšys
Kasmetinių atostogų sąvoka ir trukmė
Kasmetinių atostogų suteikimas
Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos
Atostoginiai
Atostoginių apskaičiavimas
Atostoginių kaupiniai
Papildomos atostogos
Tikslinės atostogos
Darbuotojų liga (biuletenis)
Namų darbai
Nr.12 Darbo sutarties pasibaigimas

Nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu
Nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva
Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių
Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės
Nutraukus darbo sutartį darbdavio valia
Nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios
Mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui
Darbo sutarties nutraukimo apribojimai
Įspėjimas nutraukti darbo sutartį
Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas
Išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas
Namų darbai
Nr.13 Komandiruočių apskaita

Darbuotojo komandiruotės sąvoka
Komandiruotės, kurios yra ilgesnės nei 30 dienų
Komandiruotės įforminimas
Komandiruotės į užsienį
Dienpinigių dydžiai ir jų mokėjimas
Kitos komandiruočių sąnaudos
Dienpinigių apmokestinimas vykstant į užsienio komandiruotes
Komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje
Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes Lietuvoje
Dienpinigių deklaravimas
Dienpinigių neapmokėjimas darbuotojui
Namų darbai
Nr.14 Mėnesiniai ir metiniai mokesčiai, deklaracijos ir jų pateikimas

Mokesčių kalendorius
Dažniausi mėnesiniai mokesčiai ir deklaracijos
Dažniausios metinės deklaracijos:
Nekilnojamo turto mokestis
taršos mokestis
paskolų deklaracija
metinė GPM deklaracija
PVM
Pelno mokesčio deklaracija
VMI deklaracijų formų pateikimas
Sodros formų pateikimas
FR0791 deklaracija
Įgaliojimai
Namų darbai
Nr.15 pridėtinės vertės mokestis (PVM), deklaracijos ir kitos ataskaitos, PVM SF, registravimasis/išsiregistravimas PVM mokėtoju

Apmokestinamasis asmuo
PVM objektas
PVM tarifai
PVM neapmokestinamos prekės ir paslaugos
Neapmokestinamos importo PVM importuojamos (įvežamos) prekės
Registravimas PVM mokėtoju
Prievolė registruotis PVM mokėtoju
Savanoriškas registravimasis PVM mokėtojais
PVM mokėtojų registravimo tvarka
Kada asmuo tampa PVM mokėtoju?
PVM mokėtojo prievolės
Mokestinis laikotarpis
Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos sąjungos valstybes nares ataskaita FR0564
ES valstybių narių PVM mokėtojų kodų tikrinimas
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai
Supaprastinta PVM sąskaita faktūra
PVM sąskaitų faktūrų registrai
Išregistravimas iš PVM mokėtojų
Namų darbai
Nr.16 pelno mokestis

Mokesčio mokėtojai
Mokesčio bazė, objektas
Mokesčio tarifai
Mokestinis laikotarpis
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka
Neapmokestinamosios pajamos
Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
Leidžiamų atskaitymų reikalavimai
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
Reprezentacijos aktas
Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymai
Parama
Neleidžiami atskaitymai
Pelno mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas, grąžinimas, deklaracijų rūšys ir jų pateikimas
Namų darbai
PRAKTINĖ DALIS:

Po kiekvienos paskaitos studentai gauna paskaitos medžiagą, darbe naudojamus dokumentus ir namų darbus, kuriuos turi atsiųsti iki kitos paskaitos pradžios. O kiekvienos kitos paskaitos pradžioje, atlikti namų darbai yra aptariami, nurodant kur studentai darė klaidas ir kaip teisingai turi būti atliktos pavestos užduotys.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos