Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Kad ir kokie nuostabūs būtų atostogų planai, ne visada klostosi taip, kaip norime. Regis, dar nespėjome pasimėgauti užtarnautu poilsiu, o darbdavys jau kviečia grįžti į darbą.
Dažniausiai darbuotojas su darbdaviu iš anksto susitaria dėl kasmetinių atostogų laiko ir trukmės. Darbuotojas apgalvoja, ką veiks ar kur vyks per atostogas.

Darbdavys taip pat planuoja, kokie darbai bus atliekami per darbuotojų atostogas. Galbūt kol vieni darbuotojai atostogauja, kiti gali pataisyti jų darbo priemones ar suremontuoti patalpas. Be to, tuo laiku, kai dauguma darbuotojų atostogauja, darbdaviai planuoja mažiau dirbti darbų ir teikti paslaugų. Tačiau visi planai turi vieną bendrą bruožą – juos gali prireikti nelauktai keisti. Būna, kad pasikeitus aplinkybėms tenka atšaukti darbuotojus iš atostogų.

Pagal Darbo kodekso 173 straipsnį atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu. Nepanaudota kasmetinių atostogų dalis, susitarus su darbdaviu, suteikiama kitu laiku.  Tokioje situacijoje darbdavys privalo laikytis darbo sutarties šalių lygiateisiškumo principo. Kadangi, norint atšaukti darbuotoją iš atostogų, būtinas darbuotojo sutikimas, darbdavys neturėtų iškart rašyti įsakymo. Pirmiausia derėtų raštu pranešti darbuotojui savo ketinimą atšaukti jį iš atostogų. Tokiame pranešime ar protokole darbuotojas turi parašyti savo nuomonę – sutinku arba nesutinku. Jeigu darbuotojas parašo nesutinku, jo atšaukti iš atostogų negalima, vadovo įsakymas nerengiamas ir darbuotojas iš atostogų neatšaukiamas. Taip pat laikoma, kad darbuotojas nesutinka sugrįžti anksčiau iš atostogų, jeigu nepavyksta įteikti darbuotojui pranešimo, nes šis išvykęs.

Tik tada, kai gaunamas rašytinis darbuotojo sutikimas nutraukti atostogas, darbdavys išleidžia įsakymą.

1 pavyzdys.
Atšaukimo iš kasmetinių atostogų dokumentai Bendrovės „ALFA“ mechanikui Rimui Starui nuo 2010 m. birželio 7 d. suteiktos 20 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos. Sudarydamos darbo sutartį, šalys sulygo 1 700,00 Lt pareiginę algą. Darbuotojo vienos dienos vidutinis darbo užmokestis, apskaičiuotas 2010 m. kovo–gegužės mėn. duomenimis, yra 77,27 Lt. Atostoginiai pinigai, išmokėti už 14 darbo dienų, – 1 081,78 Lt (mokesčiai išskaičiuojami įstatymų nustatyta tvarka). Darbdavio įmokos nuo šios sumos yra 336,22 Lt. Tvarkydama finansinę apskaitą, įmonė sudaro atostoginių kaupimus. Birželio 21 dieną sugedo 2-ojo cecho kartono gamybos mašina. Jai suremontuoti reikiamų žinių ir kvalifikaciją turi tik mechanikas R. Staras. Todėl administracijos vadovas pasiūlė nutraukti R. Staro kasmetines atostogas, o neišnaudotą jų dalį perkelti vėlesniam laikui.  Pagal Darbo kodekso 176 straipsnio nuostatas atlyginimas už kasmetines atostogas išmokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas (nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. – prieš tris darbo dienas) iki atostogų pradžios. Atšaukus darbuotoją iš kasmetinių atostogų, dalis atostoginių pinigų lieka išmokėta avansu.

2 pavyzdys.
Atšaukimo iš kasmetinių atostogų registravimas apskaitoje Pagal įmonės patvirtintą mokėjimo už darbą tvarką išmokėti atostoginiai pinigai neperskaičiuojami. Už faktiškai dirbtas dienas darbuotojui skaičiuojamas darbo sutartyje nurodytas darbo užmokestis (darbo sutartyje nustatyta pareiginė alga dalijama iš sausio mėn. darbo dienų skaičiaus pagal įmonės patvirtintą darbo grafiką ir dauginama iš faktiškai dirbtų darbo dienų skaičiaus). 2010 m. liepos 19 d. darbuotojui suteiktos 15 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos, iš jų 6 k. d. perkeltos iš birželio mėn. Už šias atostogas vidutinis vienos dienos darbo užmokestis, apskaičiuotas remiantis balandžio–birželio mėn. darbo laiko ir gauto atlygio duomenims, yra 80,95 Lt. Kadangi už perkeltas iš ankstesnio laikotarpio atostogas atlyginimą darbuotojas jau gavo, per liepos mėn. atostogas darbuotojui mokama už 5 darbo dienas – 404,75 Lt (mokesčiai išskaičiuojami įstatymų nustatyta tvarka). Apskaičiuojamos darbdavio įmokos nuo visų liepos mėn. atostoginių pinigų – 125,80 Lt.

Finansinėje apskaitoje 1 ir 2 pavyzdžio ūkinės operacijos registruojamos taip:
1. 2020 m. birželio mėn. apskaičiuoti atostoginiai pinigai:   D  4466 Atostoginių kaupimai
1 081,78 Lt    K  4461 Mokėtinas darbo užmokestis                   1 081,78 Lt
2. Apskaičiuojamos darbdavio įmokos nuo darbuotojų atostoginių pinigų:   D  4466 Atostoginių kaupimai
336,22 Lt    K  44630 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos 335,14 Lt    K  4464 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą
1,08 Lt
3. Atšaukus darbuotoją iš atostogų, parodomi iš anksto išmokėti atostoginiai pinigai. Už 6 perkeltas atostogų kalendorines dienas išmokėti atostoginiai pinigai – 231,81 Lt (už 3 darbo dienas po 77,27 Lt):
D  2434 Darbo užmokesčio avansas                       231,81 Lt
K  4466 Atostoginių kaupimai                                 231,81 Lt
4. Koreguojamos nuo darbuotojų atostoginių pinigų apskaičiuotos darbdavio įmokos:   D  44630 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos
71,81 Lt
D  4464 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą                                       0,23 Lt    K  4466 Atostoginių kaupimai                                                                     72,04 Lt
5. Apskaičiuojamas birželio mėn. vienos darbo dienos įkainis:
1 700,00 Lt : 22 d. d. = 77,27 Lt
6. Apskaičiuojamas birželio mėn. darbo užmokestis už faktiškai dirbtą laiką:
77,27 Lt × 4 d. d. = 309,08 Lt
7. 2010 m. liepos mėn. apskaičiuoti atostoginiai pinigai:
D  4466 Atostoginių kaupimai
636,55 Lt    K  4461 Mokėtinas darbo užmokestis
404,75 Lt    K  2434 Darbo užmokesčio avansas
231,81 Lt   8. Apskaičiuojamos darbdavio įmokos nuo darbuotojų liepos mėn. atostoginių pinigų:
D  4466 Atostoginių kaupimai
197,84 Lt    K  44630 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos
197,20 Lt    K  4464 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą                                                0,64 Lt
Jeigu įmonės apskaitos politikoje arba mokėjimo už darbą tvarkos apraše (ar kitame vadovo patvirtintame vidaus dokumente) būtų nustatyta perskaičiuoti atostoginius pinigus, kai atostogos perkeliamos vėlesniam laikui, tai 2 pavyzdyje nurodytu atveju liepos 19 dieną suteikus darbuotojui 15 kalendorinių dienų kasmetines atostogas atostoginiai pinigai būtų skaičiuojami už 11 darbo dienų, taikant iš naujo apskaičiuotą vidutinį darbo užmokestį – 80,95 Lt. Tada atostoginiai pinigai sudarytų 890,45 Lt. Darbuotojui liko birželio mėn. iš anksto išmokėtų atostoginių pinigų – 231,81 Lt. Liepos mėn. suteikus darbuotojui atostogas reikėtų išmokėti 658,64 Lt. Taip pat perskaičiuojamos ir darbdavio įmokos nuo perskaičiuotų atostoginių pinigų.