Kursai L4 „Finansinė atskaitomybė pagal TFAS“ (IAAP/IAB)

Pradžia » Kursai » Apskaita ir finansai » Finansų kursai » Kursai L4 „Finansinė atskaitomybė pagal TFAS“ (IAAP/IAB)

Tipas: Kursai
Lygis: Pažengusiems
Baigimo pažymėjimas: Išduodamas
Užimtumo tarnyba: Nefinansuoja
Kalba: Lietuvių
Trukmė: 3 mėn. (145 ak. val.)
Organizatorius: Tarptautinis menedžmento institutas, VšĮ

Kaina: 1890€

Data

Miestas

Laikas, vieta, komentaras

2024-04-13

Internetu

Zoom platforma, nuo 10 iki 14 val.

Lektoriai

Kursų dėstytoja (Tutor) , VU magistrė, IAB diplomas.

Įmonės finansų vadovė. Virš 20 metų praktikuojanti finansininkė . Tarptautinės buhalterių asociacijos – UK tjutorė. Verslo krypties išsilavinimas finansų apskaitos ir analizės srityje. Seminarų-praktikumų rengimas ir vedimas.


Finansinės atskaitomybės rengimo pagal TFAS principus specialistas
BUHALTERIS EKSPERTAS
Certificate in International Accounting Standards and IFRS 603/3017/X

4-ojo lygio (L4) kvalifikacija faktiškai prilygsta universiteto pirmojo-antrojo kursų lygiui ir atitinka finansų vadybininko ar eksperto kvalifikaciją. Norintiems rengti įmonių finansinę atskaitomybę reikia gauti šios srities IAAP ketvirtojo lygio diplomą.

MOKYMŲ METU IŠMOKSITE:
• Rengti ribotos atsakomybės bendrovių finansinę atskaitomybę, skirtą vidiniam naudojimui.
• Suprasti koncepcinių pagrindų reikšmę.
• Suprasti koncepcinių pagrindų tikslus.
• Identifikuoti finansinės atskaitomybės naudotojus.
• Parengti finansinę atskaitomybę pagal tarptautinių standartų reikalavimus.
• Parengti pinigų srautų ataskaitą pagal su TFAS.
• Parengti konsoliduotą finansinę ataskaitą.
• Išmanyti ir suprasti konsolidacijos tikslus, kontrolės svarbą santykiuose tarp patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonių, taip pat skirtumus tarp investicijų ir kontrolės bei daryti reikšmingą įtaką.
• Apskaičiuoti įvairius koeficientus ir teikti atskaitomybės įvertinimą.

MOKYMŲ PROCESAS:
• Įvadinis seminaras
Klausytojai susipažįsta su dėstytoju konsultantu, studijų grupe, gauna mokomosios medžiagos komplektą, užsiėmimų planą-grafiką ir t. t.

• Mokomoji medžiaga
Programų pagrindą sudaro specialiai parengti vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, pratybų sąsiuvinių užduočių atsakymai. Mokomoji medžiaga perduodama naudotis nuolat.

• Praktiniai seminarai
Vyksta vieną–du kartus per mėnesį per „Zoom“ platformą, šeštadienį, ir trunka penkias valandas. Seminaras – tai bendravimas pogrupiuose, bendras praktinių užduočių sprendimas, keitimasis patirtimi.

• Rašomųjų darbų užduotys
Studijų metu studentai atlieka: rašomuosius darbus. Visi darbai patikrinami ir grąžinami studentams su dėstytojų pastabomis ir komentarais.

• Dėstytojai konsultantai
Tai buhalteriai profesionalai, turintys aukštąjį išsilavinimą, kurių žinias ir patirtį patvirtina IAAP
 kvalifikacija. Jie yra jūsų pagrindiniai pagalbininkai per visą studijų laiką. Dėstytojai ves seminarus, atsakys į jūsų klausimus per interneto konferencijas, vertins ir komentuos rašomuosius darbus, konsultuos.

• Konsultacijos
Studentas gali bet kuriuo metu konsultuotis su dėstytoju telefonu ar elektroniniu paštu.

• Baigiamasis egzaminas
Baigiamasis egzaminas laikomas raštu du kartus per metus – gruodį ir birželį. Tomis dienomis egzaminus laiko studentai visame pasaulyje, po to visi darbai persiunčiami IAB. Perlaikyti egzaminą galima po pusės metų, sumokėjus papildomą registracijos mokestį.

Baigimo dokumentas - IAAP/IAB Level 4 Certificate in International Accounting Standards and IFRS.

Mokymų programa:

1. Bendroji informacija apie ribotos atsakomybės bendroves
- ribotos atsakomybės koncepcijos esmė
- ribotos atsakomybės bendrovės teisinis statusas
- ribotos atsakomybės bendrovių tipai: viešoji ir privačioji ribotos atsakomybės bendrovė
- pagrindiniai ribotos atsakomybės bendrovės privalumai ir skirtumai lyginant su kitų tipų
organizacijomis
- ribotos atsakomybės bendrovės formavimo procesas, su šio tipo bendrovių įkūrimu susijusios
procedūros ir dokumentų turinys
- akcijų emisijos prospektas
- steigimo sutartis
- bendrovės įstatai
 
2. Ribotos atsakomybės bendrovės kapitalo struktūra
- paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų charakteristikos ir pagrindiniai skirtumai
- akcinio kapitalo sąvoka
- įstatinis kapitalas
- išleistas akcinis kapitalas
- paskelbtas akcinis kapitalas
- nepareikalautas akcinis kapitalas
- apmokėtas kapitalas
- emisijos pajamos (akcijų premija)
- lengvatinė akcijų emisija
- teisių įsigyti akcijas emisija
- skirtumai tarp akcijų ir obligacijų, kaip kapitalo pritraukimo šaltinių
- obligacijų turėtojams išmokamos palūkanos ir akcininkams mokami dividendai
- rezervai, kapitaliniai ir einamieji rezervai (rezervinis pelno fondas)
- praktinės užduotys
 
3. Ribotos atsakomybės bendrovių finansinės atskaitomybės rengimas (vidaus naudojimui):
Pelno ir nuostolių ataskaita
- finansinės atskaitomybės rengimas pagal TFAS
- pelno ir nuostolių ataskaita vidaus naudojimui
- bendrosios ūkio išlaidos
- bendrovės direktorių atlygiai
- auditorių atlygiai
- finansinės išlaidos (finansavimo sąnaudos)
- pelno mokesčio išlaidos
- pelno paskirstymas
- praktinės užduotys
 
4. Ribotos atsakomybės bendrovių finansinės atskaitomybės rengimas (vidaus naudojimui):
Balansas
- pagal TFAS parengtas balansas
- aktyvai, kapitalas ir įsipareigojimai
- taisymų atspindėjimas balanse
- sumokėtų ir priskaičiuotų palūkanų už skolinius įsipareigojimus bei išmokėtų tarpinių dividendų
skaičiavimas ir atspindėjimas apskaitoje
- metų pabaigoje priskaitomo įmonių pelno mokesčio apskaita, šio mokesčio permokos ir nepriemokos
už praėjusį ataskaitinį laikotarpį apskaita
- praktinės užduotys
 
5. Norminio reguliavimo pagrindai
- norminio reguliavimo būtinumas ir pagrindinių įstatymų, susijusių su finansinės atskaitomybės rengimu
bei teikimu, šaltinių nustatymas
- finansinės atskaitomybės rengimas pagal tarptautinius standartus
- tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų rengimas ir publikavimas
- galiojančiuose įstatymuose numatyti apskaitos principai (buhalterinės koncepcijos)
- veiklos tęstinumo prielaida,
- pateikimo nuoseklumas,
- atsargumas,
- apskaita priskaitymų metodu,
- atskiras finansinės atskaitomybės straipsnių vertinimas,
- teisingas ir objektyvus bendrovės veiklos rezultatų pateikimas.
 
6. Koncepciniai pagrindai
- koncepcinių pagrindų skyriai:
- finansinės atskaitomybės tikslas
- pamatinės prielaidos
- finansinės atskaitomybės kokybinės charakteristikos
- finansinės atskaitomybės elementai
- finansinės atskaitomybės elementų pripažinimas
- finansinės atskaitomybės elementų matavimas
- kapitalo koncepcija ir kapitalo palaikymo koncepcija (pelno koncepcija)
 
7. Publikacijai skirto formato finansinės ataskaitos:
- publikacijai parengtos finansinės atskaitomybės tikslai.
- pilnas finansinės atskaitomybės komplektas pagal IAS1:
- laikotarpio pabaigos finansinės būklės ataskaita (buhalterinis balansas),
- bendrųjų laikotarpio pajamų ataskaita (pelno ir nuostolių ataskaita),
- kapitalo pokyčių per laikotarpį ataskaita
- laikotarpio piniginių srautų ataskaita
- svarbių apskaitos politikos aspektų paaiškinimai
- finansinės būklės ataskaita ankstyviausio lyginamojo laikotarpio pradžioje, kuomet organizacija
retrospektyviai taiko savo apskaitos politiką
- publikacijai skirtų pelno ir nuostolio ataskaitos bei buhalterinio balanso rengimas pagal IAS 1, taikant
atitinkamus buhalterinius taisymus
- praktinės užduotys
 
8. Piniginių lėšų judėjimo ataskaita
- piniginių lėšų judėjimo ataskaitos pateikimas
- piniginių lėšų judėjimo ataskaitos rengimas pagal TFAS (IAS) 7 reikalavimus, taikant netiesioginį
metodą.
- praktinės užduotys
 
9. Konsoliduota finansinė atskaitomybė – norminis reguliavimas
- pagrindinė bendrovė ir dukterinės bendrovės
- konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimo taisyklės pagal TAS (IAS) 27 ir TFAS (IFRS) 3
- konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudėtis:
- konsoliduota pelno ir nuostolių ataskaita
- konsoliduota balansinė ataskaita kartu su atskira pagrindinės organizacijos balansine ataskaita;
- konsoliduota piniginių lėšų judėjimo ataskaita;
- konsoliduotos finansinės atskaitomybės paaiškinimai, apimantys grupės apskaitos politiką
- konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimo ir teikimo proceso išimtys
- mažumos dalis
- atskirų organizacijų arba įmonių susivienijimas į vieną atsiskaitančią organizaciją
- verslo sujungimo įsigijimo forma apskaitos metodas (pirkimo metodas): įsigyjamos organizacijos
aktyvų ir įsipareigojimų pripažinimas konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje
- goodwill (dalykinė reputacija)
 
10. Konsoliduota finansinė atskaitomybė – balansinė ataskaita
- pagrindinės ir dukterinės bendrovės tarpusavio santykiai ir kontrolė.
- pagrindinės bendrovės pripažinimo sąlygos kitos organizacijos atžvilgiu ir grupės struktūra.
- bendrovės grynųjų aktyvų dydžio nustatymas įsigijimo dieną ir balansinės ataskaitos sudarymo dieną.
- dalykinės reputacijos skaičiavimas įsigijimo metu, įskaitant taisymus, susijusius su perkainavimu iki
tikrosios vertės.
- grupės grynųjų aktyvų mažumos dalies skaičiavimas.
- grupės nepaskirstytojo pelno skaičiavimas.
- grupės, susidedančios iš pagrindinės organizacijos ir vienos dukterinės bendrovės, konsoliduotos
balansinės ataskaitos rengimas
- praktinės užduotys
 
11. Konsoliduota finansinė atskaitomybė – Pelno ir nuostolių ataskaita
- vieno ūkio subjekto principo taikymas pelno ir nuostolių ataskaitos pajamų ir išlaidų straipsniams.
- kompanijų grupės, susidedančios iš pagrindinės bendrovės ir vienos dukterinės bendrovės,
konsoliduotos pelno ir nuostolių ataskaitos rengimas, atsižvelgiant į grupės vidaus pajamų, palūkanų ir
dividendų rodiklių taisymus.
- kompanijų grupės tam tikro laikotarpio pelno suskirstymas į pagrindinės bendrovės akcininkų dalį ir
mažumos dalį
- praktinės užduotys

12. Konsoliduota finansinė atskaitomybė – Asocijuotos bendrovės
- TAS (IAS) 28 „Investicijos į asocijuotas bendroves“ reikalavimai.
- sąlygos, kuriomis viena bendrovė pripažįstama asocijuota bendrove kitos bendrovės atžvilgiu.
- skirtumai tarp sąvokų „investicijos“, „kontrolės vykdymas“ ir „esminė įtaka“, esminei įtakai reikalingos
dalyvavimo akciniame kapitale procentinės dalies nustatymas.
- dalyvavimo asocijuotoje bendrovėje dalies ir dividendų pajamų atspindėjimas atskirojoje bendrovės-
investuotojos finansinėje atskaitomybėje.
- dalinio dalyvavimo apskaitos metodo principai, taikomi rengiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę,
kuomet bendrovė yra asocijuota pagrindinės arba dukterinės organizacijos atžvilgiu
- praktinės užduotys

Iki 2024 m. balandžio 10 d. taikoma iki 15 % nuolaida.

Atsiliepimai:
Kolkas nėra jokių atsiliepimų apie šį kursą.
Parašykite atsiliepimą:

    Mokymų ir kursų temos